مدیران چرمین – چرمین تجارت خاورمیانه

مرحوم
آقای وحید مشیری

بنیانگذار شرکت چرمین

آقای فرید مشیری

مدیرعامل

آقای شاهین مشکین

مشاور و قائم مقام مدیرعامل

مدیرفروش و بازاریابی

آقایان باربد مشیری و بردیا مشیری عضو اعضای هیات مدیره شرکت چرمین تجارت خاورمیانه می باشند.